-Vedtægter

Vedtægter

Daff II – Dansk Amerikansk Folkemusikforening

 

1. Foreningens navn er Dansk Amerikansk Folkemusikforening II med hjemsted i København.

2. Foreningens formål er aktiviteter omkring traditionel amerikansk old-time musik. Foreningen er ukommerciel og upolitisk.

3. Som medlemmer kan optages folkemusikere, traditionelle square dansere og andre med interesse i genrenes udbredelse.

4. Der opkræves et årligt kontingent, fastsat af generalforsamlingen. Kontingentåret løber fra september-august. Kontingent betales forud.

5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når det efter bestyrelsens skøn er nødvendigt eller, når mindst 25 % af medlemmerne fremsender motiveret anmodning herom.

Indkaldelse til generalforsamling skal udsendes med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ændring af vedtægterne kræver dog 75 % af de fremmødte stemmer.

Medlemsforslag til en beslutning på en generalforsamling skal i motiveret skriftlig form forelægges bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:

a. Valg af dirigent og referent.

b. Bestyrelsens beretning, herunder orientering om det kommende års aktiviteter.

c. Regnskabsaflæggelse.

d. Indkomne forslag fra medlemmerne.

e. Fastsættelse af medlemskontingent.

f. Valg af bestyrelse og suppleanter.

g. Eventuelt.
6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand og kasserer.
Valget er gældende for et år. Genvalg kan finde sted.

7. Foreningen hæfter kun med sin formue, og regnskabsåret er kalenderåret. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller af et flertal af bestyrelsen.

8. Beslutning om opløsning kan kun ske ved flertal herfor på to hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler beslægtede folkekulturelle foreninger.

 

Vedtægterne er godkendt af stiftende generalforsamling afholdt 18. sept. 1999, og blev ændret ved foreningens ekstraordinære generalforsamling 3. Dec. 2011.